Editorial Team

Chief Editor

Dr. Jay N Shah

Managing Editor

Dr. Ashis Shrestha

Executive Editors

Dr. Ajit Nepal

Dr. Buddhi Poudyal

Dr. Imram Ansari

Dr. Kedar Baral

Dr. Nabees Man Singh Pradhan

Dr. Paban Sharma

Dr. Pukar Maskey

Dr. Rabi Shakya

Dr. Ranjan DevBhandary

Mr. Shita Bhandry

Dr. Shrijana Shrestha

Dr. Sitaram Shrestha

Dr. Sumana Bajracyarya

Office Secretary

Mr. Anil Raj Sharma

jpahs PAHS journal, Patan Academy of Health Sciences