Editorial Team

Chief Editor

Dr. Jay N Shah

Managing Editor

Dr. Nabees Man Singh Pradhan

Dr. Ashis Shrestha

 

Executive Editors

Ajit Nepal

Amit Joshi

Arun Neopane

Buddhi Poudyal

Ganesh Dangal

Imram Ansari

Kedar Baral

Madhusudan Subedi

Paban Sharma

Priscilla Samson (PhD)

Pukar Maskey

Rabi Shakya

Rajeeb Shrestha

Ranjan DevBhandary

Shital Bhandry

Shrijana Shrestha

Sitaram Shrestha

Sumana Bajracyarya

International Editors

 

Journal Secretary

Anil Raj Sharma

PAHS journal, Patan Academy of Health Sciences